Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PeopleDecorations, en een  Wederpartij waarop PeopleDecorations deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met PeopleDecorations, voor de uitvoering waarvan door PeopleDecorations derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaardenonverkort van kracht blijven.

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Indien PeopleDecorations niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Wederpartij aanvaardt deze algemene voorwaarden als wel alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de internetsite van PeopleDecorations bij gebruik van de internetsite en/of een bestelling/workshop.

Onder wederpartij wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met PeopleDecorations in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

PeopleDecorations behoudt het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

Alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten van PeopleDecorations zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

PeopleDecorations behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

PeopleDecorations kan niet aan zijn offertes, aanbiedingen of overeenkomsten worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, aanbiedingen of overeenkomsten, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte, aanbieding of overeenkomst opgenomen aanbod dan is PeopleDecorations daaraan niet gebonden, tenzij PeopleDecorations anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht PeopleDecorations niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen, overeenkomsten of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging van een door wederpartij verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de wederpartij opgegeven e-mail adres. De wederpartij en PeopleDecorations komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze bevestiging aan de wederpartij is verzonden. De elektronische bestanden van PeopleDecorations gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als vermoeden van bewijs.

Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. PeopleDecorations garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

Indien PeopleDecorations gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan PeopleDecorations ter beschikking heeft gesteld.

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen

Alle door PeopleDecorations vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

De verzend- en administratiekosten staan vermeld om de internetsite. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden.

De wederpartij heeft de mogelijkheid om de bestelling verzekerd te laten versturen. Deze kosten staan op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite.

Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Indien PeopleDecorations gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan PeopleDecorations ter beschikking heeft gesteld.

Zonder daarmee in gebreke te komen, kan PeopleDecorations een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

Betaling dient steeds vooraf te geschieden op rabobankrekening 32.44.63.642 ten name van J.E. Jukes-Barten te Haarlem. Indien na 21 dagen het verschuldigde bedrag niet op deze rabobankrekening bijgeschreven is, vervalt de overeenkomst automatisch. 

 

Artikel 4 Levering

Indien voorradig worden bestellingen in de regel drie dagen na ontvangst van betaling verzonden.

De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Wederpartij redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de wederpartij de overeenkomst in stand laat. De wederpartij is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

Levering vindt plaats op het door de Wederpartij tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Bij levering in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

Artikel 5 Overmacht

PeopleDecorations is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PeopleDecorations geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor PeopleDecorations niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. PeopleDecorations heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat PeopleDecorations zijn verbintenis had moeten nakomen.  

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

Alle door PeopleDecorations in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van PeopleDecorations totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met PeopleDecorations gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Indien de Wederpartij in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan PeopleDecorations zijn voor rekening van de Wederpartij en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

 

Artikel 8 Ruilen en herroepingsrecht

De Wederpartij is verplicht de producten bij aflevering te onderzoeken of deze aan de overeenkomst beantwoorden. de Wederpartij dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de Wederpartij daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PeopleDecorations de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft Wederpartij het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan PeopleDecorations te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet gebruikt of beschadigd zijn. Producten die speciaal voor de wederpartij besteld zijn, kunnen niet geretourneerd worden.

Indien de Wederpartij gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt PeopleDecorations zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Wederpartij aan PeopleDecorations betaalde.

De kosten voor het retourzenden van de producten zijn voor rekening van de Wederpartij.

 

Artikel 9 Garantie en aansprakelijkheid

Garantie geldt voor een periode van 3 maanden na levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. 

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van PeopleDecorations, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar PeopleDecorations geen invloed op kan uitoefenen.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de in lid 1. gestelde garantietermijn, komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van PeopleDecorations daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Het is mogelijk dat PeopleDecorations op de internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. PeopleDecorations is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

PoepleDecorations is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Wederpartij of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van PeopleDecorations. PeopleDecorations is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien PeopleDecorations, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

Artikel 10 Risico-overgang

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment van verzending.

 

Artikel 11 Intellectueel eigendom

De Wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij PeopleDecorations, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is Wederpartij verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van PeopleDecorations, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

Artikel 12 Persoonsgegevens

De gegevens die door Wederpartij worden verstrekt, worden door PeoppleDecorations vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres en het kunnen doen van aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor Wederpartij relevante informatie of nieuwsbulletins.

PeopleDecorations neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

PeopleDecorations verstrekt geen klantgegevens aan derden.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Wederpartij partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Artikel 14 Diversen

PeopleDecorations is gevestigd te Oosterstreek, Dwarsvaartweg 50 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34348514. Het BTWnummer is NL185531520B01.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2018 - 2023 PeopleDecorations | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel